AKCE

Každoročně se pořádá nejen v kostele sv.Petra a Pavla, ale i v obci několik akcí, z nichž některé s vazbou na tradice zaslouží pozornosti. Mezi těmi hojně navštěvovanými jsou bezesporu Adventní koncerty. I přes malou reklamu přijíždí posluchači ze širokého okolí a poslední roky jsou mezi nimi i bývalí rodáci, odsunutí Němci, z různých koutů Německa. Své ovoce v informovanosti přinesla i spolupráce autora výstav historických fotografií s Muzeem ve Schwandorfu a Falkenauer Heimatstube, kde byla v jejich časopise vždy v předstihu uveřejněna anonnce na tento koncert. Nutno zmínit i hlavního sponzora Sokolovská uhelná a.s., bez její pomoci by se tyto koncerty v dnešní době asi neuskutečnily. Podporu prostřednictvím Fotoklubu FOS Sokolov, o.s. poskytlo i město Sokolov, partnerské město Schwandorfu.

Autor těchto stránek od roku 2009 obohatil všechny tyto koncerty samostatnou výstavou dobových fotografií z obce a jejího okolí, které sesbíral, naskenoval, upravil a vytiskl na velký výstavní formát. Výstava v r.2011 byla poslední, kde se autor zaměřil na srovnání historických pohlednic či amatérských fotografií s dnešním stavem.

V mnoha případech objekty již nestojí, krajina se změnila a lidé z dobových obrázků se na to současné hemžení samozřejmě dívají shůry. Je těžké paušálně viditelné devastace odsoudit, vždyť i v dnešní době se mnoho donedávna fungujících objektů, firem, ale i domů bourá, jako nevyužité, či překážející rozvoji. Je však zřejmé, že historickým poválečným odsunem původních obyvatel, kteří zde žili více než 600 let se zásadně změnila kultura, sociální a konfesní poměry, politický směr a v neposlední řadě přístup nových obyvatel. Tyto aspekty mnohdy v naprosté nevědomosti o krajině a soužití lidí s konkrétní oblastí, lehce nabytého majetku a do jisté míry beztrestnosti politických organizátorů, byly příčinou demagogického bourání fungujících objektů a stavbou nových tam, kde by starousedlík nikdy nestavěl.

Vysídlení Němců a celková proměna českého pohraničí po 2. světové válce jsou velmi důležitá témata naší moderní historie. Proto vznikají tyto projekty, výstavy či knihy, které mají za úkol historii připomínat, vysvětlovat a hlavně nezapomenout. I z toho popudu jsou již proběhlé výstavy dobových fotografií z našeho regionu dále prezentovány a možná se dočkají i knižního vydání.

Nejbližší výstava je plánovaná na duben 2012 v Muzeu ve Schwandorfu, Německo (viz link dole pod čarou).Zde je k nahlédnutí plakát na koncert a výstavu v XII/2011 v kostele v Krajkové , a zde je text k výstavě.viz foto »

Boj o radnici 1938 - 2006, 2011

podle bakalářské práce Michaely Rösslerové

Obec Krajková se pokusila v roce 2006, pomocí slavnostní hry, ukázat a přiblížit nynejším občanům, tehdejší události a osudy obyvatel Gossengrünu. Znovu vzbudit v dnešní době zájem o dějiny.

......I přes tvrzení o 'konci povídek' a všeobecně o konci dějin, jakožto o smrti autora (Roland Barthes) je minulost i v dnešní době pro mnohé fascinující. Fascinující rovněž je, jak s minulostí zacházíme a jak se jí zabýváme. Nelze přehlédnout, že existují i autoři, kteří nadále referují o tom, co se tehdy dělo, kteří se tedy zabývají naší minulostí a občas udělají nějaké objevy. Minulost působí stále velmi přitažlivě, neztratila nic ze své poutavosti, což dokazují četné historické výstavy a obrovský počet muzeí. V České Republice je například doba vládnutí Hitlera stále ještě aktuální, což platí i pro historii Němců žijících v Čechách, která je s tímto obdobím úzce spojena. Nabídka této tématiky se stala velice nepřehlednou, v médiích se vyskytuje, dalo by se říci, téměř nepřetržitě. Studie první poloviny 20. století, a to především ony známé roky, mají konjunkturu. V Čechách se vyskytují traumatická místa celkem hojně, v obcích a městech nacházíme zvláštní místa vzpomínání, a to právě také v našem hlavní městě Praze. Jedna česká vesnice v tomto ohledu vzpomínání výrazně převyšuje-Lidice. Více než šedesát let po skončení 2. světové války vstupujeme do epochy, ve které je stále těžší nalézt dobové svědky. Tímto vyvstává otázka jak zachovat vzpomínky mladým, novým generacím? Vyskytnou-li se občas inovační tendence zvládnutí minulosti, které jsou přiměřené součastnosti. Můžeme-li pozorovat změny v diskusích o historii? Ze sousedního Bavorska je známo, že se některá města zabývají fikcí historickou, a to tak, že si zvolí událost z historie města a tu poté prezentují jako divadlo pod širým nebem nebo dokonce jako slavnostní hru. Toto vylíčení minulosti se začíná uplatňovat už i v Čechách, což se zatím především týká doby husitské a třicetileté války (Cheb-Eger, Tachov-Tachau). Cheb-Eger se brzy začne připravovat na Wallensteinský rok. V České republice se po politickém převratu vyskytl nový druh veřejného hraní nebo show pod širým nebem: jsou to představení o konci války z roku 1945 s vítězstvím spojenců nad německým Wehrmachtem. Při této příležitosti se ukazují i tehdejší zbraně, děj probíhá dle předepsaného scénáře a končí tím, že Němci už nemohou pokračovat ve válčení a vzdávají se. Velké představení bylo ke shlédnutí v roce 2010 o prvním květnovém víkendu v Plzni, při kterém byli k vidění i německé a americké tanky. Přehlídka vojenských vozidel Plzní z Borů až na náměstí Republiky tvoří každý rok samostatný bod programu. Objevují se zde i veteráni z Ameriky. Začátek války sám o sobě není v Čechách důležitým tématem, což je pochopitelné, neboť 1. září 1939, útočí Hitler na Polsko.

V Krajkové (dříve Gossengrün) se podařilo ukázat průběh této války na vlastním příkladu. Bylo nutné zapátrat v historii tohoto místa a nalézt správný čas. Tato doba je zachycena v onom roce, ve kterém se toto městečko jmenovalo ještě Gossengrün a bylo osídleno především Němci ( sudetskými Němci). To znamená, že se nacházíme v Sudetách v okrajových místech Československa, které zřejmě již nemělo dlouho existovat. Chebsko bylo kdysi obzvlášť kritické dějiště. Konflikty mezi Československem a Německem měli vést k podepsání Mnichovské dohody.

Hitler tu stojí opět na začátku, a to jeho pověstná řeč z večera dne 12. září 1938. Zde bychom neměli přehlédnout, že o jeden rok později skutečně velká válka začala. 1938 docházelo tu a tam jen k menším přestřelkám, které ale vykazují oběti, především československých policistů v pohraničí, například v Gossengrünu u Sokolova (Falkenau). V tomto kraji je více postižených oblastí: Habersbirk a Schwaderbach. Tématem předložené práce ale jsou především události z Gossengrünu, dnešní Krajkové. Dřívější němečtí obyvatelé opustili toto místo v průběhu vyhoštění v letech 1945/46 a žijí nyní zřejmě na různých místech v sousedního Německu. Do domů dřívějších obyvatel vstoupili čeští občané. Historie Němců je i zde u konce. Krátce před koncem tisíciletí se stala otázka minulosti Krajkové aktuální a tímto i otázka Gossengrünu. Mezitím vznikla obecní kronika (2001), které předchází německé dílo z roku 1979. Krajková tedy disponuje vlastní místní monografií v češtině, která je soustředěna především na roky po válce, kdy se tvořila nová obec. Ukázalo se také, že Krajková nemůže v současnosti bez Gossengrünu existovat. V této malé obci se také začala odrážet všeobecná snaha integrovat Němce a jejich činnost do českého společenství. Samozřejmě se kritické okamžiky nesmějí opomenout. Toto se uskutečnilo v Krajkové zvláštním způsobem: Krajková začala hrát Gossengrün - jako představení na původním místě: v popředí stojí historický prostor okolo obecního úřadu, ve kterém došlo 15. 9. 1938 k přestřelce mezi Henleinovci, československou armádou a pohraniční policií. Výsledkem bylo pět mrtvých na straně armády a jeden sudetský Němec. Památku těchto pěti padlých z Krajkové připomíná dnes památní deska na budově obecního úřadu. A tímto jsme si připomněli puč Henleinovců 9. 9. 2006 zvláštní událostí. Můžeme tuto událost srovnat cestou strojem času. Mohli jsme shlédnout nejen puč jako „Boj o radnici” ale také vstup Wehrmachtu při okupování Sudet (období po 1. 10. 1938), protektorát a osvobození Američany, což znamená, že v cirka dvou hodinové hře zažije asi tisíc diváků události sedmi let. Tato práce je soustředěna především na představení událostí kritických dní mezi 12. a 15. zářím 1938. Takto byl vytvořen sled souvisejících událostí: Česká obec hraje německo-českou minulost, jako Henleinovci vystupují Češi, slyšíme němčinu, vidíme německé oblečení, diváci zažívají tehdejší kritickou atmosféru. Není nám známo, jestli dřívější lidé z Gossengrünu byli informováni o tom, co obyvatelé Krajkové hráli. Jestli toto bude nová česká tradice nelze předvídat. Samozřejmě by se obec na Chebsku tím, že se věnuje události z roku 1938 a hraje ji jako divadlo, mohla stát známou, což je ale v rukou obyvatel Krajkové. Nelze spoléhat na oddíly a kluby z jiných měst a obcí. V německo-českém pohraničí si 'hrají města sama': V Tachově-Tachau vystupují obyvatelé města sami a jejich Bavorští partneři (Bärnau) vystupují jako spoluhráči. Krajková byla pokus. Je především důležité, aby se nejednalo o jedinou akci. Česko-německé sousedství potřebuje aktivní a zajímající se obyvatele, kteří se odváží zpracovat kritický možná až smutný okamžik naší společné historie takovýmto zvláštním způsobem. Můžeme si položit otázku, proč se to všechno stalo a jestli se to vůbec muselo stát, na co chce tímto obec v dnešní době poukázat. Jeden poznatek můžeme již teď vyvodit: Události hrané roku 2006 nejsou již identické s událostmi roku 1938. Vše, co je dnes možné z historie ukázat je už pouhou interpretací, na což navazují další otázky o smyslu takových her v dnešní době.

Michaela Rösslerová 2010


pozn.webmastera: My dnes víme, že výše popisovaná akce v r.2006 nebyla ojedinělá a že se podobná, rozsáhlejší, uskutečnila v září 2011

viz foto »

The sponsors: M.Müller, Falkenauer Heimatstube, BOZP a PO | Consultancy Tvorba webu            Poslední aktualizace: Duben 7, 2012 počítadlo.abz.cz Copyright © M.Müller