Současnost

Malá fotoreportáž z demontáže Mariánského sloupu dne 31.8.2012 je zde »

Stál zde od roku 1701, kdy jej darovala městu Gossengrün hraběnka Polexina von Pißnitz....


Dle vyjádření zastupitelstva obce byl Mariánský sloup demontován z důvodu havarijního stavu, protože se při průjezdu těžké automobilové dopravy kýval.

Obec Krajková již déle než rok usilovala o zapsání této národní kulturní památky do majetku obce (obec měla obavu, že by investovala do cizího majetku, třeba církevního). O spolupráci byl požádán akademický sochař a restaurátor MgA. Václav Štochl, u kterého byl objednán restaurátorský průzkum. Začátkem roku obdržel OÚ zpracovanou restaurátorskou dokumentaci. Z té vyplynul restaurátorský záměr, který konstatuje, že na památkách - tedy sloupu i kašně - je nutno provést komplexní restaurátorský zákrok. NPÚ na konci roku 2012 zpracoval vyjádření k restaurátorskému záměru a následně MÚ Sokolov vydal kladné závazné stanovisko. Jelikož předpokládané náklady dosahují údajně značné výše, rozhodlo zastupitelstvo obce hledat možnosti získání dotace na tento účel. Žádost o dotaci byla podána na Krajský úřad prý v říjnu 2012.

Krajskými úředníky bylo však poté sděleno, vzhledem ke komplikacím se sestavením krajské "vlády" po volbách, budou žádosti projednány radou KÚ až v únoru 2013 a schváleny zastupitelstvem kraje v březnu tohoto roku. Tím však není vůbec řečeno, že obec nějaké "krajské" prostředky na záchranu této umělecké památky dostane!

Sloup byl tedy rozebrán a odložen do travnatého pásu pod kostení zeď bez jakéhokoliv zabezpečení a socha deponována (snad u restaurátora v Třemošné u Plzně).


INFORMACE STAROSTY - Záchrana památek (převzato z Zpravodaj obce březen 2013)

Dne 28. 3. 2013 byly na Krajském úřadě v Karlových Varech podepsány smlouvy o poskytnutí dotace na záchranu kapličky Sv. Trojice a restaurování poškozeného Mariánského sloupu. Bylo tak završeno nelehké úsilí finančně zajistit obnovu těchto sakrálních památek.

Na veřejném zasedání ZO Krajková dne 21.3. 2013 byl potvrzen výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce "Kaplička". Rekonstrukci provede firma SOKOSTAV- HT, s.r.o. s tím, že finanční náklady s akcí spojené budou beze zbytku uhrazeny díky daru Sudetoněmecké nadace a přiznané dotace-termín realizace je květen - červen 2013. Na výše zmíněném zasedání zastupitelstva byl rovněž odsouhlasen návrh smlouvy o dílo s firmou TERRIGENA ART s.r.o., jako zhotovitelem akce "Restaurování sloupu Panny Marie v Krajkové". Podotýkám, že se jedná o certifikovanou restaurátorskou firmu, neboť Mariánský sloup je státem chráněná památka a oprava bude dozorována pracovníky územního odborného pracoviště Národního památkového úřadu v Lokti. Převzetí díla je plánováno do 15. ll. 2013.

Starosta obcenahoru »

Současnost

Výše zmíněná resturátorská firma dodržela svůj závazek a Mariánský sloup s Pannou Marií je opět na svém místě v původní kráse a dobrém stavu

Je zde nutné poděkovat starostovi obce a všem, kteří se na této akci podíleli za její zdárné provedení

zde je kompletní restaurátorská zpráva »

uveřejněná se souhlasem restaurátora MgA. Václava Štochla.


zpět na stránku Historie »

The sponsors: M.Müller, Falkenauer Heimatstube, BOZP a PO | Consultancy Tvorba webu            Poslední aktualizace: Leden 18, 2014                              návštěvy: Copyright © M.Müller